Rasspeciale

 

Sponsor

Speciale rastentoonstelling

 

Voor alle Rode en Rood/Witte Ierse Setters

 

4 SEPTEMBER 2022: Rasspeciale

FORT II Wommelgem

Fort II Straat

2160   Wommelgem / België-Belgique

 

Aanvang keuringen / Début jugements / Judging at: 9.30

Ontvangst vd honden / Réception des chiens / Reception dogs: 7.30

 

Keurmeesters / Juges / Judges

      

       Mrs. Morac Connolly (Irl.)

 

       Mr. David Connoly (Irl.)

 

       Mrs. Morac Connolly (Irl.))

 

 

Irish Red Setter :  reuen / mâles / dogs

 

Irish Red Setter :  teven / femelles / bitches

 

Irish Red & White Setter

 

 

Inschrijfgeld

Engagements

Meldegebühren

Entry Fee

1°  hond / chien / hund / dog

2°, 3° …  hond / chien / hund / dog

 

Baby’s, puppies en veteranen / Bébés, chiots et veterans / Baby’s, pups  and veterans

Baby, puppy en veteraan gelden niet als 1e hond / Bébé, chiot et vétéran ne comptent pas comme 1er chien /Baby, jungsten & veteran gelten nicht als 1e hund / Baby, puppy and veteran are not considered as 1st entry

35 Euro

30 Euro

 

25 Euro

 

 

 

Inschrijvingen GESLOTEN!

 

 

ZEER BELANGRIJK: KLASSENINDELING

BABYKLAS :  voor alle honden van 3 tot 6 maand.
In deze klas worden slechts de kwalificaties Veelbelovend, Belovend en Voldoende gegeven.

PUPPYKLAS :  voor alle honden van  6 tot 9 maand.
In deze klas worden slechts de kwalificaties Veelbelovend, Belovend en Voldoende gegeven.

JEUGDKLAS voor alle honden van 9 tot 18 maand. 

INTERMEDIAIREKLAS : voor alle honden van 15 tot 24 maand.

OPENKLAS  : voor alle honden vanaf 15 maand.

GEBRUIKSHONDENKLAS : voor honden vanaf 15 maand, die een klassementsprijs (kwalificatie) of een C.Q.N. behaalden in een open CAC wedstrijd, eigen aan het ras.
De exposant dient het attest (of  fotokopie) conform aan het FCI-model  bij te voegen.  Bij gebrek hieraan wordt de hond automatisch in openklas ingeschreven.

FOKKERSKLAS : voor honden vanaf 15 maand die toebehoren aan de fokker (‘voorgebracht door’(er mag slechts 1 naam opgegeven worden): dient bij de inschrijving gemeld te worden en kan niet gewijzigd worden de dag zelf, indien niet ingevuld dient de hond voorgebracht te worden door de fokker.), of indien de hond niet toebehoort aan de fokker dient de fokker van de hond deze zelf voor te brengen.

KAMPIOENSKLAS : minimum leeftijd 15 maand.
Open voor honden die een Internationale schoonheidskampioenstitel van de FCI of een Nationale schoonheidstitel behaald hebben. Fotokopie van het certificaat bijvoegen. Bij gebrek hieraan wordt de hond automatisch in open klas ingeschreven.

VETERANENKLAS : voor honden ouder dan 8 jaar.

KOPPELKLAS : voor twee honden van dezelfde variëteit maar van verschillend geslacht, welke eigendom zijn van de exposant. Om in een koppelklas te kunnen meedingen moeten de twee honden ook zijn ingeschreven in één der klassen van individuele mededinging.

GROEPSKLAS :  voor minstens drie honden van dezelfde variëteit, zonder onderscheid van geslacht, welke eigendom zijn van de exposant. Om in een groepsklas te kunnen meedingen moeten alle honden ook ingeschreven zijn in één der klassen van individuele mededinging.

FOKDIERENKLAS : voor honden, reu of teef, voorgebracht met minstens drie afstammelingen op de tentoonstelling aanwezig en ingeschreven in een klas van individuele mededinging.

BELANGRIJK BERICHT de klassen van individuele mededinging zijn de volgende:

Baby-, puppy-, jeugd-, intermediaire-, open-, gebruikshonden-, fokkers-, veteranen- en kampioensklas.

Het is verboden deel te nemen aan meer dan één klas van individuele mededinging.

Alle inschrijvingen door de tentoonsteller gebeuren "BONA FIDE" en onder hun verantwoordelijkheid. Elke onjuiste verklaring die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet gerechtigd is, brengt met zich de vernietiging van de bekomen uitslag en terugname van  de prijzen welke de hond zou gewonnen hebben en, gebeurlijk, de sancties voorzien door het reglement. De honden worden gekeurd in de klas zoals vermeld in de catalogus, wijzigingen worden niet toegestaan (behalve door een fout  van de organisatie).

CAC - Tot het bekomen van de Nationale kampioenschapstitel (schoonheid/tentoonstelling).

Komen in aanmerking voor CAC: intermediaire-, fokkers-, open-, gebruikshonden en kampioensklas

 

Komen in aanmerking voor BOB: jeugd-, veteraan-, intermediaire-, fokkers-, open-, gebruikshonden en kampioensklas

PRIJZEN: Voor alle klassen zijn waardevolle prijzen voorzien.

VERANTWOORDELIJKHEID: De ISC neemt alle mogelijke voorzorgen om de reinheid en goede verzorging te verzekeren van de honden op de tentoonstelling aanwezig, alsook van alle voorwerpen die haar zouden toevertrouwd worden. Zij kan echter niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor ontvreemding, verlies of schade berokkend aan hetzij honden, hetzij voorwerpen in de lokalen aanwezig. Alle in het reglement niet voorziene gevallen en alle betwistingen betreffende de uitvoering ervan, zullen onmiddellijk door de ISC beslist worden zonder mogelijkheid van beroep.

GEZONDHEID:  Alle tentoongestelde honden moeten in goede gezondheid verkeren.

UITSTEL OF AFSCHAFFING: De ISC behoudt zich het recht de tentoonstelling naar een latere datum te verplaatsen of af te schaffen.

KEURMEESTERS: De inrichters behouden zich het recht voor de samenstelling van de keurmeesters te wijzigen in geval van overmacht.