L'Histoire

Na de algemene statutaire ledenvergadering van 26/02/1977, werd de FAC gestart (FAC = Fok Advies Commissie).
De toekomstige fokkers uit die tijd hadden in zeer grote lijnen hun fokmateriaal uit dezelfde bron gehaald. Logisch dat er een gemeenschappelijke nood aan ervaring en informatie was waarop men moest kunnen terugvallen om de rijzende vragen omtrent het fokken van Ierse Setters beantwoord te zien.
De FAC werd dus voornamelijk opgestart om de fokkers te helpen en te informeren bij hun fokplannen, ze bij te staan bij het opstarten van hun kennel, ze te informeren omtrent de erfelijke inhoud van de fokdieren en bij het fokken van een nest.
Van in het begin was het dus duidelijk dat er meer op het spel stond dan enkel en alleen puppies laten geboren worden.
De voorstelling van deze commissie aan de clubleden gebeurde tussen eind april en 26 juni 1977. Deze commissie die na de algemene vergadering van februari (26/02/77) gesticht werd was voorlopig samengesteld uit: Marcel De Roover, Piet Jacobs en Dr Edward Peeters met als vermelding: "De FAC zal de leden die dit wensen bijstaan bij hun fokproblemen. Zij zal ook de tatoeage en de nestcontrole verzorgen".

Tatoeage
De tatoeage-verplichting in de ISC, samen met de nieuwe fokreglementen, was een feit. 1977 is het jaar dat in de ISC de tatoeage werd opgelegd maar reeds vanaf 1974 werd op de Ierse Setter Clubmatch de gelegenheid geboden de ingeschreven honden van een tatoeagenummer te voorzien. Bij die gelegenheden waren de dierenartsen met toezicht de uitvoerders, die meteen de vaardigheid aanleerden aan Dhr M. De Roover. In de jaren die volgden zou die vaardigheid goed van pas komen in de vereniging zelf. Op de leeftijd van minimum zes weken en ten laatste op acht weken werden vanaf 1977 de jonge pups getatoeëerd door de ISC op het ogenblik van de nestcontrole door één van de leden van de FAC.
Elke fokker vroeg bij de KMSH een eigen code aan van drie letters of kon bij gebrek aan een toegekende code zijn pups onder ISC + 3 cijfers + jaarletter laten tatoeëren.
Meteen verzamelde de FAC gegevens in aangaande vererving. Vanuit deze gegevens werd het mogelijk eventuele adviesaanvragen bij te sturen of zelfs eigen inzichten te corrigeren. Met het volste begrip voor de noodzaak tot standaardisering van de tatoeage in België kwam per 1-1-1990 de KMSH-tatoeage onherroepelijk tot stand. Vanaf dat ogenblik werd de tatoeage niet meer uitgevoerd door leden van de FAC van de ISC maar door tatoeëerders van de KMSH.
Maar ondertussen had de ISC door reeds vroeger zelf initiatieven tot tatoeage te hebben genomen, zonder dat dit toen door de KMSH verplicht was, een ruim overzicht gekregen van de toestand van de Ierse Setter populatie in België.
 
HD = heupdysplasie
Het ISC bestuur had in samenwerking met de FAC een voorstel van fokreglementen uitgewerkt. Deze reglementen zouden aan de algemene statutaire ledenvergadering van 25/02/78 worden voorgelegd en ook worden aangenomen. In grote lijnen zijn de eisen gesteld aan de ISC leden fokkers, fokvoorwaarden voor de reu en de teef dezelfde gebleven tot vandaag.
Reeds van bij de aanvang geeft de fokreglementering de gouden raad mee alle fokreuen en fokteven te onderwerpen aan een radiografisch HD-onderzoek. Vandaag kunnen wij met enige trots zeggen dat alle fokkers binnen de ISC werken met geröntgend fokmateriaal van goede kwaliteit. Jarenlang heeft, met goed gevolg, de ISC geijverd voor het HD-röntgenonderzoek. Van hoger hand uit is deze ijver en inzet niet steeds met de verwachte waardering benaderd, m.a.w. voor de K.M.S.H. valt de Ierse Setter niet onder de rassen waarvoor HD onderzoek verplichtend is. Binnen de ISC is HD-onderzoek verplichtend en maakt deel uit van de fokreglementen.

CLAD= Canine Leukocyte Adhesion Deficiency of ook gekend als Granulocytopathy.
Het is een immuniteitsziekte, bondig omschreven gaat het over een afwijking waardoor het afweermechanisme van de hond niet correct functioneert. Deze afwijking treft geen volwassen honden maar enkel puppies, waarvan puppysterfte het gevolg is. Clad is geen ziekte die zich op latere leeftijd voordoet. Clad dragers zijn geen zieke honden maar kunnen wel zieke honden vererven. Daarom is het belangrijk Clad DNA te testen.
De FAC heeft de voorbije jaren niet stilgezeten. Ze heeft steeds en zal altijd de evolutie binnen het ras, op welk vlak dan ook, op de voet blijven volgen. Voorbeeld hiervan zijn ongetwijfeld de recente ontwikkelingen en bepalingen i.v.m. CLAD. De FAC heeft steeds de ontwikkelingen hieromtrent gevolgd en was een der eersten, zoniet de eerste Ierse Setter rasclub om meteen dat de DNA test beschikbaar werd (in Zweden en Engeland) dit in te lassen in de fokreglementen. Dit werd in een opperbeste sfeer van samenhorigheid op een spoed-fokkersvergadering met de fokkers overeen gekomen, waardoor vanaf 1.1.2000 het verplichtend was om binnen de ISC enkel te fokken met op CLAD-DNA geteste fokdieren met een overgangsperiode van 5 jaar waarbinnen deze periode nog met dragers (in combinatie met een vrije) mocht gefokt worden. De ISC ondernam samen met de diergeneeskundige universiteit in Gent ook stappen om de DNA test naar België te krijgen.
Vanaf   2005  mag er enkel nog gefokt worden met vrije dieren.

LO PRA= Late onset progressieve retina atrofi, dit is een traag evoluerende nachtblindheid, beide ogen zijn aangetast. Het treedt op ongeveer rond de leeftijd van 5 tot 11 jaar.
19 december 2003 kregen we de eerste berichten binnen over een nieuwe vorm van PRA, namelijk de Late Onset PRA.
Op 21 maart hielden we daarover een informatievergadering voor fokkers uit Luxemburg, Nederland en België. Het doel van deze vergadering was in de eerste plaats informatie verstrekken aan de fokkers. Op dit ogenblik is het niet opportuun om verplichtingen aangaande onderzoeken in ons fokreglement op te nemen. We vragen de fokkers en eigenaars van Ierse setters wel waakzaam te zijn en bij het minste signaal de nodige onderzoeken te doen en de fokker en of FAC in te lichten. De lijst van specialisten oogdierenartsen werd gepubliceerd in het clubblad van mei/juni 2004.
 
Late Onset Progressive Retinal Atrophy (LOPRA rcd-4) bij de Rode Ierse Setter.
Op de fokkersvergadering van 08/10/2011 werd met de fokkers overeen gekomen, dat vanaf 01/11/2011 het verplichtend was om binnen de ISC enkel te fokken met op LOPRA-rcd4 DNA geteste fokdieren (zie verder fokreglement).
De Animal Health Trust uit Engeland heeft per 1 augustus 2011 de DNA test voor LOPRA rcd-4 beschikbaar gesteld voor de Rode Ierse Setters.
Dit is een andere  vorm van PRA dan de vroegere PRA rcd-1. Bij deze vorm krijgen de honden op latere leeftijd problemen met het gezichtsvermogen.
De leeftijd wanneer de eerste verschijnselen zich voordoen varieert van 2-3 jaar tot 10-11 jaar.
Deze vorm wordt de Late Onset Progressive Retinal Atrophy(LOPRA rcd-4)genoemd.
Uit het onderzoek dat de Animal Health Trust (AHT)heeft uitgevoerd om de rcd4 mutatie te identificeren, is gebleken dat er nog een derde vorm van PRA is vastgesteld die nog moet worden geïdentificeerd.
LOPRA rcd-4 vererft enkelvoudig recessief.
De“test kit” kan aangevraagd worden bij Animal Health Trust (AHT), Engeland.
Klik op deze link voor hun website http://www.ahtdnatesting.co.uk/
Als club kunnen we een vermindering krijgen van 20% als we 20 of meer “test kits” bestellen, normale prijs van deze DNA test kost 48 GB Pound (55 euro).
Als lid kan je een “test kit” bestellen (met de 20% korting), contacteer hiervoor het Fac
  
De FAC werking vandaag
Het grote probleem was informatie inwinnen, positief gebruiken en alles op papier hebben om zo te bewaren voor de toekomstige generaties wat spijtig genoeg niet altijd is gebeurd.
Men kan gerust stellen dat vanaf het jaar 2000 er nieuw leven geblazen werd in al wat het FAC gebeuren aanbelangd. Door structureel te werken, standaardformulieren te gebruiken, nest-enquêtes te versturen en te bespreken met de fokkers is er een grote stap in de goede richting gezet.
Momenteel bestaat de FAC uit Caroline Blockx en Gwenny Boussery. De club beschikt over een database waar alle gegevens over onze Ierse Setters worden in verwerkt. Zoals de nest enquêtes op 3 jaar, de nest controles op 8 weken (alle nesten in België van onze leden fokkers worden bezocht door minstens één Fac lid), HD resultaten, DNA CLAD resultaten, erfelijke ziektes, koperslijsten, kortom alles wat met onze Ierse Setter te maken heeft. Ook beschikt de club over een eigen stamboomprogramma waar meer dan 2100 stambomen zijn in opgeslagen.
Al deze gegevens staan ter beschikking van onze leden fokkers, steeds in samenspraak met de eigenaars van de honden en FAC. Ook kan de fokker steeds fokadvies aanvragen.
Onze fokreglementen moeten er toe bijdragen gezonde, mooie en Ieren met een goed karakter te fokken. Onze leden fokkers zijn ook verplicht hun kopers met raad en daad bij te staan bij de opvoeding van hun Ier. Indien er later één van hun fokproducten een nieuwe thuis zoekt, zijn ze verplicht hier bij te helpen.
 

Leden FAC
 
Caroline Blockx
E-mail:  
facsecretaris@irishsetterclub.be

Gwenny Boussery
E-mail:  tentoonstellingen@irishsetterclub.be